Group of business people analysis with marketing report graph, Young specialists are discussing business ideas for new digital start up project.

Capital relacional

Posted on Posted in blog

La qualitat de les relacions entre els membres d’una organització són importants per a la seva competitivitat i es converteixen en un dels principals intangibles que repercutiran a mitjà i llarg termini en un valor estratègic i diferencial per operar en el mercat.

La qualitat de l’ambient laboral repercuteix en l’actitud personal i del grup. Un capital relacional positiu es reflecteix en el dia a dia amb una major fluïdesa en les comunicacions internes, en la presa de decisions i la disposició d’assumir responsabilitats i riscos dels treballadors, en definitiva en la satisfacció de tota la plantilla, el sentiment de pertinença a una comunitat i la retenció de talent i coneixement. Un actiu intangible que se suma al valor de la reputació empresarial. Però no només s’ha de mesurar l’ambient en el sí del treball, proveïdors i clients també formen part del capital relacional, unes relacions que van més enllà de la transacció mercantil. Un win-win a llarg termini que es caracteritza per la transparència i la confiança amb les audiències, i per tant, al mercat.

Aquest capital intern es construeix a partir dels valors que comparteix tota l’organització. Un ancoratge ètic que determina el comportament de tota l’organització des de les relacions humanes internes fins a la producció.

La consolidació d’aquests valors no és possible sense un lideratge que propiciï una relació horitzontal amb capacitat de trencar els esquemes organitzatius jeràrquics, basats en el control y les responsabilitats definides, que minven les capacitats professionals. Un nou lideratge que permet atorgar més pes i autonomia a les persones i als equips.